Stand van zaken verkenning

vervanging asbestdaken

Bongerd 162 – 209

d.d. 04.04.2016

_______________________________________

Regelgeving:

·         Er is nog enige discussie over het advies van de Raad van State over dit onderwerp, maar de regelgeving op grond waarvan uiterlijk 1 januari 2024 geen asbesthoudende daken meer mogen voorkomen is binnenkort definitief vastgesteld.

·         Er is een subsidieregeling bedoeld voor zowel particulieren als bedrijven (m.n. agrariërs), waarmee zo lang de voorraad strekt (totaal is landelijk slechts €75 miljoen beschikbaar) ca. €4,50 per m2 te verwijderen asbestoppervlak kan worden verstrekt.

·         In de Tweede Kamer hebben verschillende fracties aangedrongen op het meer toesnijden van de regelingen op particulieren. Vooralsnog lijkt dit niet meer geld op te leveren.

·         Asbestleien zelf verwijderen is strikt verboden. Alleen daartoe opgeleide medewerkers van gecertificeerde bedrijven mogen dat doen.

 

Situatie gemeente Lelystad:

·         Er is een platform opgericht waarin bewoners en initiatiefnemers uit de verschillende wijken (Tjalk, Haf, Jol, Lelystad-Haven, Wold, Bongerd) waar deze problematiek speelt informatie uitwisselen en gezamenlijk de gemeente aanspreken op haar rol.

·         In twee sessies heeft de gemeenteraad zich over de asbestproblematiek gebogen. Vertegenwoordigers uit verschillende wijken en het platform hebben daar ingesproken. De verantwoordelijke wethouder heeft toegezegd voor 1 juni a.s. met een voorstel naar de raad te komen op dit punt. Wat dat zal inhouden is nog onbekend. De wethouder heeft eerder aangegeven “te denken aan” een leningsfaciliteit die verwantschap vertoont met de bestaande (en gunstige) duurzaamheidslening. Het platform pleit er voor in ieder geval naast een gunstige leningsfaciliteit ook capaciteit beschikbaar te stellen voor procesbegeleiding.

·         Afgelopen weekend is een informatiebrief vanuit het stadhuis aan alle huishoudens verspreid die mogelijk met asbest in hun woning te maken hebben.

·         Op 19 april informeert de gemeenteraad zich via de buitenraad met name bij de bewoners over de asbestproblematiek.

 

Over de techniek:

·         Om tot een verantwoorde asbestvervanging te komen is nodig dat dit in ieder geval per twee aan elkaar grenzende daken gebeurt. Belangrijk is dat beide eigenaren het gezamenlijk eens worden over wat er precies gebeurt.

·         Wij gaan uit van vervanging van de asbestleien door niet asbesthoudende leien. We hechten veel waarde aan een uniforme uitstraling van ons buurtje. De daken, en zeker de leien tegen de gevels, zijn daar een belangrijk onderdeel van.

·         Om een goede afstemming te verzekeren is het van belang dat één bedrijf in het hele proces (per twee woningen) verantwoordelijk is. Daarom kiezen we alleen voor bedrijven die zowel de asbestsanering als de nieuwe dakbedekking kunnen regelen.

·         Dat wil niet zeggen dat dit bedrijf alles moet doen, maar aannemers zijn daar zeer verschillend in. Het ene bedrijf accepteert (en regisseert) ook zelfwerkzaamheid. Het andere niet. Hoe we daarmee verder gaan is afhankelijk van de afspraken die we daar over maken.

·         We hebben bedrijven gevraagd ons behalve offertes ook een plan van aanpak te leveren.

 

Over de offertes:

·         We hebben drie offertes aangevraagd. Een bij een grote bouwonderneming, een bij een middelgroot bedrijf, en een bij een kleiner bedrijf gespecialiseerd in daken.

·         De offertes zijn in dit stadium goed vergelijkbaar. Wanneer de asbestsanering en vervanging door vergelijkbare asbestvrije leien onder verantwoordelijkheid van een van deze bedrijven gebeurt ligt de orde van grootte van bedrag waar we over spreken rond de € 20.000,- per woning/huisnummer.

·         Dit is een prijs gebaseerd op een situatie waarin twee woningen tegelijkertijd worden aangepakt. Er is bijvoorbeeld (nog) geen rekening gehouden met kortingen als meer eigenaren meedoen. Inzicht daarin volgt.

·         Zoals gezegd: deze prijs geldt als de aannemer in principe al het werk doet. Er is geen rekening gehouden met situaties waarin eigenaren een deel van het werk zelf doen. (De verwijdering van asbesthoudende leien mag u absoluut niet zelf doen, het `eigen werk’ heeft dus uitsluitend betrekking op het aanbrengen van de nieuwe dakbedekking).

·         We hebben wel enig zicht op de verschillende componenten waar uit de prijs bestaat. Die zullen we voor u in beeld brengen.

·         Ook hebben we zicht op de prijzen voor verschillende opties, zoals bv. isolatie (binnen of buiten), zonnepanelen, dakramen e.d.

·         Uitgangspunt is ook dat iedere eigenaar zelf opdrachtgever is voor de eigen woning. We willen maximaal profiteren van evt. schaalvoordelen, maar iedere eigenaar gaat pas een verplichting aan als hij/zij zelf tot overeenstemming is gekomen met de aannemer en daarvoor heeft getekend.

·         De mogelijke subsidie vanuit de rijksregeling is nog niet verdisconteerd.

·         Overigens zijn de prijzen die we nu (als serieuze aanbiedingen) hebben vergelijkbaar met de meest recente gegevens die we via het Platform vanuit andere Lelystadse wijken hebben.

 

Over het vervolgproces:

·         Alles wat we nu doen is nog voorwerk. Alvorens we tot afspraken komen willen we eerst duidelijkheid van de gemeente over bv. het vergoeden van de kosten van begeleiding en of het verstrekken van leningen, zodat eigenaren dat in hun overwegingen kunnen betrekken.

·         Er moet heel veel asbest verwijderd worden voor 2024. En er zijn te weinig bedrijven die dat kunnen en mogen. We zijn op zoek gegaan naar bedrijven die hier ervaring mee hebben en dit zeker goed kunnen. Door de toekomstige schaarste kan een prijsopdrijvend effect ontstaan.

·         Dit staat nog los van het feit dat er nu al sprake is van waardedaling en minder populair worden van woningen met asbesthoudende daken.

·         De kunst is dus om niet te vroeg en niet te laat te zijn.

·         In het gesprek op de 22e  is de vraag aan de orde of en zo ja in hoeverre we verder willen  om tot een collectieve aanpak te komen.