Beste mensen,
 
De bewonersavond asbestdaken op 30 juni a.s. gaat door. Deze is bedoeld voor degenen die in 2018/2019 willen laten saneren, ongeveer tweederde van onze wijk.
Ook de bewoners die dit in een later stadium wilden laten doen, maar misschien toch overwegen aan te sluiten bij deze grote groep zijn van harte welkom. Dit geldt ook voor de nieuwe bewoners die zich voor het eerst of verder willen laten informeren. Doel van de avond is uitdrukkelijk enkele concrete stappen in de richting van de uitvoering te gaan zetten.
 
Onze werkgroep zal de groep 2018/2019 begeleiden (wij maken hier ook zelf deel van uit). Voor de vervolggroep is momenteel een compleet draaiboek in de maak met alle regelingen en documenten die volgens ons van belang zijn. Wij vertrouwen erop dat in groep twee mensen zitten die met behulp van het draaiboek gezamenlijk hun eigen traject vorm kunnen geven.
 
Dit draaiboek zal wanneer het af is ook aan alle bewoners van de groep 2018/2019 worden verstrekt, omdat het uitstekend kan functioneren als het door enkelen van jullie gevraagde ‘ stappenplan’:  wat word ik geacht zelf te doen en wat gebeurt collectief?
 
Wat is ons agendavoorstel:
 
1. opening en welkom
 
2. resultaten formulieren waarop bewoners hun wensen hebben aangegeven (respons: 100 % !).
 
Alvast een kleine preview: er is een substantiele groep die kiest voor leien en een even substantiele groep die kiest voor dakpannen. Ons voorstel: laten we kiezen voor beide materialen, maar er wel voor zorgen dat deze qua uitstraling zo veel mogelijk op elkaar lijken. Geen twee materialen op een twee-onder-1-kap. Kunnen jullie je daarin vinden?
Daarnaast info over de door de wijkbewoners gemaakte keuzes rond isolatie, zonnepanelen, procesbegeleiding.
 
3. wat is gedaan met de gevraagde suggesties voor aannemers vanuit de wijk en wat is hiervan het resultaat?
 
4. de groep 2018/2019: Op dit moment zijn er nog 2 serieuze opties qua aannemer. Hoe (bedoeld: volgens welk proces) moet de definitieve keuze worden gemaakt? Wie beslissen? Het doel is om te komen tot een gezamenlijk gedragen procesafspraak die vervolgens wordt uitgevoerd.
 
5. hoe moet het proces om te komen tot ‘ ja, ik doe definitief mee in 2018/2019’ eruit zien?
Toelichting: Tweederde van onze wijk heeft in eerste instantie gekozen voor 2018/2019, maar er kunnen individuele redenen zijn waarom mensen nu toch kiezen voor een later stadium of juist vanuit de latere groep willen aansluiten bij de eerste grote groep. Voor ons is het belangrijk in contact met de aannemer op een gegeven moment te kunnen aangeven wat de verwachte omvang van de groep 2018/2019 zal zijn. Dit versterkt onze onderhandelingspositie. De keuze moet dus wat minder vrijblijvend worden. Wat overeind blijft is dat jullie altijd zelf uiteindelijk een individuele overeenkomst aan gaan met de betreffende aannemer.
 
6. hoe is het toch met de wet natuurbescherming (onze mussen en dwergvleermuizen), de inventarisatie, de rol van de provincie?
 
7. hoe is het met het proces om te komen tot procesbegeleiding en vanaf wanneer is deze beschikbaar?  Nog nieuws uit collega-asbestwijken of het Platform Asbestdaken Lelystad?
 
8. rondvraag en vervolgafspraken.
 
 
We horen graag wie niet kan komen. Wie zich al in een eerder stadium heeft afgemeld vanwege zonnige of andere verplichtingen elders, hoeft dit niet nogmaals te doen.
De koffie en thee kosten opnieuw 0,25 per kop. Neemt u een beetje kleingeld mee?
 

Deze bijeenkomst start op vrijdag 30 juni om 19.30 uur in Open Haven, Fjord 155.

 

Update 29-6-2017

Download hier de bijlage: Resultaten keuzeformulieren

 
 
Update 3-7-2017

Beste mensen,

Fijn dat er opnieuw heel veel mensen aanwezig waren op de asbestavond van 30 juni. Ook hebben we van veel anderen een bericht van verhindering ontvangen.

Als bijlage treffen jullie de presentatie aan. Mocht deze bij afwezigen (of bij aanwezigen) vragen oproepen, dan kun jullie deze vanzelfsprekend via e-mail of mondeling stellen.

Wij hebben de 30e juni de volgende afspraken gemaakt:

1. De werkgroep asbestos is bij acclamatie benoemd tot de groep die het traject naar de aannemerskeuze verder mag inzetten. Vanzelfsprekend worden jullie op de hoogte gehouden van de voortgang.
Er wordt volgens dezelfde uitvraag als de andere aannemers hebben ontvangen offerte gevraagd bij een bedrijf dat wij afgelopen vrijdag kregen aangereikt.

2. Alle bewoners ontvangen een ‘ja ik wil nog steeds saneren in 2018/2019-formulier’ waarop zij kunnen aangegeven dat zij in 2018/2019 definitief met het collectief willen meedoen. Vooraf krijgen zij een goed overzicht van de verschillen in prijs tussen pannen en leien en  de isolatiemogelijkheden die in de offertes al dan niet zijn meegenomen. Ook wordt bekeken of voor de meerwerkoptie van een extra dakraam, waarvoor breder belangstelling bestaat, alvast een prijs kan worden genoemd. De afspraken tussen bewoner en aannemer worden pas definitief op het moment dat de individuele overeenkomst met de aannemer is getekend.

3. Bewoners wordt gevraagd om - voordat zij het ‘ja ik wil nog steeds’ formulier invullen - goed te overleggen met hun directe buren. Overstappen van voorlopige keuze dakbedekking is nog steeds mogelijk indien hierover met de buren overeenstemming is bereikt en zij of hij/zij dus ook willen/wil overstappen.

4. Leien en pannentypes die op elkaar lijken in kleur en uitstraling kunnen nog steeds worden doorgegeven aan de werkgroep.  Wij betrekken deze voorstellen bij overleg met de aannemers.

5. De werkgroep probeert op basis van het aantal ingevulde ‘ja ik wil nog steeds’ formulieren een zo scherp mogelijke prijs te bedingen bij de aannemers.

6. Huizen die uit de schaduwrapportage van de glazenwasser zijn gekomen als uitgesproken mussenvriendelijk (er is een nest of er zijn nesten)
 


ontvangen hierover bericht.

7. Alle bewoners (met en zonder mussen) worden vriendelijk uitgenodigd op Burendag 23 september mee te timmeren aan het maken van mussennesten, -hotels, - flats enzovoort. Per door Landschapsbeheer gevonden nest in de officiële rapportage moeten 2 vervangende kastjes worden gemaakt. De glazenwasser heeft 24 nesten aangetroffen, er moeten dus in ieder geval 48 kasten worden getimmerd. Laat dit nu precies het aantal woningen in onze wijk zijn…..:)

8. Momenteel loopt een verkenning waarbij we alle situaties in de wachtstand (vanwege geen overeenstemming met buren) vragen of zij bemiddeling willen door buurtbemiddeling of procesbegeleider.

9. Daarnaast is het belangrijk dat ieder - al dan niet via de geboden gemeentelijke leningsconstructie - zelf zekerheid verkrijgt over de benodigde financiën.  Wie twijfelt kan via de gemeente een afspraak maken of naar het open inloopspreekuur gaan op woensdagmorgen.

10. Helaas is de overheidspot voor duurzaamheidssubsidies momenteel (vrijwel) leeg en moeten wij wachten op het nieuwe kabinet. De vergoeding per m2 voor het verwijderen van asbest en de mogelijkheid de rente van leningen, aangegaan voor asbestsanering, af te trekken bij belastingaangifte bestaan nog steeds.

11. Degenen die hebben gekozen voor sanering in een later stadium kunnen nog steeds overstappen naar de groep 2018/2019 (ongeveer tweederde van de wijk). Een voordeel zou kunnen zijn: ontzorging door de werkgroep asbestos.

12. De groep ‘later dan 2019’ krijgt een digitaal draaiboek van de werkgroep.

13. Meer informatie over zonnepanelen (mogelijkheden, levensduur, prijzen) volgt.

Oude informatie kun je nog eens nalezen op Bongerdweb.

Met vriendelijke groet,
 
 
Download hier de bijlage: Presentatie 30-6-2017